Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΕΙΣ LGBT ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ


Ως γράφει ο ψυχίατρος Charles W. Socarides εις το άρθρον του «How America Went Gay» America Magazine, 18 November 1995, το οποίον αποτελεί συνάμα πηγήν του παρόντος, εις την Αμερικήν, από το 1960 η αποκαλουμένη cultural elite (κυρίως εννοούμε τους αστέρες του Χόλλυγουντ και την Ιντελλιγκέντσια) συνεπικουρουμένη από πολύ χρήμα, από γνωστά και άγνωστα κέντρα εξουσίας και από την πλήρη υποστήριξιν των μεγάλων ΜΜΕ, προέβη εις έναν έντονον αγώνα μετατροπής των LGBT από άτομα με "παρεκλίνουσαν συμπεριφοράν", aberrant behavior, εις άτομα με ένα "alternate lifestyle". 

Η εκστρατεία αυτή είχε, ως μάς λέγουν, και την καθοδηγητικήν αρχήν της: It has been orchestrated by a small band of very bright men and women-most of them gays and lesbians. Συγχρόνως υπήρξε η ''πολιτιστική'' επανάστασις της Woodstock generation, της γενεάς που ωνομάσθη από το μεγάλον φεστιβάλ του Woodstock (Αύγουστος 1969).  Μία πολυπλόκαμος προπαγάνδα εδημιούργησε αυτήν την πολιτιστικήν επανάστασιν της οποίας μία κυρία πλευρά ήτο η σεξουαλική ελευθεριότης. 


Μίαπλειάς νεομαρξιστών κυρίως εβραϊκής καταγωγής ψυχιάτρων, ψυχαναλυτών και διανοουμένως, μεταξύ των οποίων διακρίνονται οι Theodore Reich, Alfred Kinsey, Fritz Perls, Norman O. Brown, Herbert Marcuse, Paul Goodman, έδωσαν την φιλοσοφικήν θεμελίωσιν της νέας καταστάσεως η οποία περιγράφεται συνοπτικώς από το σαφώς αντικοινωνικόν σύνθημα που έγινε το δόγμα πίστεως αυτής γενεάς: "If it feels good, do it"!

Συγχρόνως εδικαιολογείτο όχι μόνον η ομοφυλοφιλία αλλά με εμμέσους τρόπους και η παιδοφιλία, ιδέ π.χ. τις εργασίες του Alfred Kinsey (1894–1956) ο οποίος εδοξάσθη ως «ο επιστήμων που άλλαξε τα σεξουαλικά ήθη της Αμερικής», το βιβλίον του «Sexual Behavior in the Human Male» επώλησε εκατομμύρια αντίτυπα και εγράφησαν βιβλία και θεατρικά έργα περιγράφοντα την ζωήν του με την σύζυγόν του και τον κοινόν τους εραστήν! 


Alfred Kinsey 
Μία αξιοσημείωτος λεπτομέρεια: Ο Norman O. Brown (1913–2002) εξεφράζετο ως οπαδός της Polymorphous perversity* και συγχρόνως, ως να προετοίμαζε την σημερινήν κατάστασιν του μωαμεθανικού εποικισμού, εξιμνούσε τον Μωαμεθανισμόν ως κάτι το υπέροχον, το μοναδικόν, ως την κορυφήν της ανθρωπίνης κουλτούρας π.χ. στην σειράν ομιλιών του υπό τον τίτλον «The Challenge of Islam», 1981, μάς είπε «that Islam challenges us to make life a work of art»! Work of art η ζωή στις μωαμεθανικές κοινωνίες που μάς προκαλεί να την μιμηθούμε! 


Norman O. Brown 
Ομοίως σχολιάζων ένα βιβλίον του Ιρανολόγου Henri Corbin, έγραψε ότι «Muhammad is the bridge between Christ and Dante and Blake»! Ο Fritz (Friedrich Salomon) Perls (1893–1970), Εβραίος ψυχίατρος εκ Γερμανίας, ήτο οπαδός της "σεξουαλικής απελευθερώσεως" και εις την ιδικής του εμπνεύσεως 'Gestalt therapy' είχε σκοπόν να διδάξη τον αναλυόμενον «to experiment with new ways of being»! 


Fritz (Friedrich Salomon) Perls
Αξίζει επίσης να αναφερθή ο Paul Goodman, φίλο του Fritz Perls που συνέγραψε μαζί του το βιβλίον «Gestalt therapy, Εβραίος εκ Γερμανίας και αυτός. Ήτο πολυσχιδής προσωπικότης συγγραφεύς, ποιητής, τεχνοκριτικός και ψυχαναλυτής· έγραψε πολλά βιβλία και επηρέασε ιδιαιτέρως την αμερικανική Αριστερά και το φοιτητικόν κίνημα, η επιρροή του στην διαμόρφωσιν της αμερικανικής κουλτούρας ήτο γενικώς μεγαλυτέρα από οιονδήποτε άλλον διανοούμενον και εθαυμάσθη όσον ουδείς π.χ. ο Hayden Carruth έγραψε: «Any page of Paul Goodman will give you not only originality and brilliance but wisdom—that is, something to think about»! 


 Paul Goodman
Στα έργα του ασκεί οξεία αρνητικήν κοινωνική κριτική τύπου Ιντελλιγκέντσιας (όρος της Φιλοσοφίας της Ιστορίας), το βιβλίον του «Growing Up Absurd» που ασκεί ιδιαιτέρως κριτικήν στην εκπαίδευσιν, είχε εκπληκτικήν εκδοτικήν επιτυχίαν· ο ίδιος δε χαρακτηρίζει εαυτόν ως "Αναρχικόν" στοχεύοντα «at creating a genuine revolutionary consciousness»! 

Εις τα σεξουαλικά ζητήματα προέβαλε επιμόνως ότι ήτο Bisexual (είχε νυμφευθεί δύο φορές και είχε τέσσερα τέκνα). Το δοκίμιόν του «Being Queer» εγένετο το πλέον σημαντικόν πολιτιστικόν εφαλτήριον διά το αναδυόμενον κίνημα της gay liberation των πρώτων ετών μετά το 1970. Επαινούσε τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των ανδρών ως «as natural, normal, and healthy» και επέπληττε οξέως την κοινωνίαν που δεν είχε αυτήν την αντίληψιν! 

Herbert Marcuse
Διά τον Herbert Marcuse δεν χρειάζεται να μακρηγορήσωμεν είναι πολύ γνωστός· Εβραίος εκ Γερμανίας και αυτός είναι από τους κυρίους ιδρυτάς της New Left και του Πολιτιστικού Μαρξισμού της νεομαρξιστικής σχολής της Φρανκφούρτης.

Διδάσκων έναν ιδικής του εμπνεύσεως Μαρξισμόν κεκραμένον με Φροϋδισμόν, έθετε ως πρώτην αρχήν την "σεξουαλικήν απελευθέρωσιν" του ανθρώπου, ενώ εις την πολιτικήν επίστευε στην Liberating tolerance, απελευθερωτικήν ανεκτικότητα, την οποίαν ώριζε ως εξής: «Liberating tolerance, then, would mean intolerance against movements from the Right and toleration of movements from the Left»! Απελευθερωτική ανοχή σημαίνει να έχωμε ανεκτικότητα στην δράσιν των κινημάτων της Αριστεράς και αντιθέτως μισαλλοδοξίαν και έλλειψιν ανοχής στα κινήματα της Δεξιάς! Οπότε η πλειοψηφία του λαού που είναι δημοκρατική οφείλει να λάβη «apparently undemocratic means. They would include the withdrawal of toleration of speech and assembly from groups and movements which promote aggressive policies, armament, chauvinism, discrimination on the grounds of race and religion, or which oppose the extension of public services, social security, medical care, etc.», μέτρα φαινομενικώς αντιδημοκρατικά που θα περιλαμβάνουν την απαγόρευσιν των Δικαιωμάτων του λόγου και του συνέρχεσθαι από ομάδες και κινήματα τα οποία προάγουν επιθετικές πολιτικές, είναι υπέρ των εξοπλισμών, είναι σωβινιστικά, κάμνουν διαχωρισμούς με βάσιν την ράτσα και την θρησκεία, ή επίσης, αντιδρούν στην επέκτασιν των κοινωνικών υπηρεσιών, των κοινωνικών ασφαλίσεων, της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως και λοιπά (Δοκίμιον «Repressive Tolerance» εις το συλ. έργον «A Critique of Pure Tolerance», Beacon Press, 1969). 


Σήμερον, αφ'ενός με τους Αντιρατσιστικούς νόμους και αφ' ετέρου με την παράνομον και επιδεικτικήν ανοχήν στην τρομοκρατίαν και την βίαν της Αριστεράς, η Ευρώπη και ιδιαιτέρως η Ελλάς έχουν πραγματοποιήσει πλήρως την δημοκρατικήν ουτοπίαν του Marcuse!


*Polymorphous perversity, πολύμορφος διαστροφή, είναι ένας όρος της ψυχαναλύσεως που εδημιούργησε ο Φρόϋντ διά να περιγράψη την σεξουαλικότητα, με τα διάφορα στάδιά της, ως εμφανίζεται από την βρεφικήν ηλικίαν έως την ηλικίαν των πέντε ετών. Στα 1960 εχρησιμοποίησαν τον όρον διά να περιγράψη στους ενηλίκους πλέον την δυνατότητα να αντλείται σεξουαλική ηδονή πέραν των κοινωνικώς αποδεκτών σεξουαλικών συμπεριφορών, «the ability to gain sexual gratification outside socially normative sexual behaviors».

Συγχρόνως μία εντατική προπαγάνδα εκμεταλλευομένη τα έργα της ως άνω
Ιντελλιγκέντσιας επειθε τα φυσιολογικού σεξουαλικού προσανατολισμού άτομα ότι ήτο σωστόν και του συρμού να επιδίδονται στην «promiscuity» (ερωτικη ασυδoσiα) και στον «impersonal sex» (ευκαιριακές συνευρέσεις με αγνώστους)!

Όπως έγραψε ένα gay περιοδικόν ήσαν όλα μέρος ενός σχεδίου με σκοπόν «to make the whole world gay»! Ο εβραϊκής καταγωγής Dennis Altman, ομοφυλόφιλος ο ίδιος,περιγράφει, ενθουσιασμένος από την επιτυχίαν της, όλην αυτήν την επιχείρησιν με όλες τις λέπτομέρειές της στο βιβλίον του «The Homosexualization of America», 1982. 


Dennis Altman
ΤΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ: Οι LGBT έχουν ως σύνθημα την φράσιν: «reinvent human nature, reinvent ourselves», να εφεύρωμε εξ αρχής την ανθρωπίνην φύσιν και τον εαυτόν μας! Όμως διά να επιτευχθή αυτό, διά να προσλυτισθή η κοινωνία στην νέου τύπου ανθρωπίνην φύσιν έπρεπε να υπερπηδηθή ένα παμμέγιστον έμπόδιον, τουτέστιν η ιδέα που έχει η ανθρωπίνη κοινωνία ότι οι ανωμαλίες στον σεξουαλικόν προσανατολισμόν είναι ψυχικές διαταραχές! 

Οπότε το 1973 η ηγεσία της American Psychiatric Association (A.P.A.), της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρεας, η οποία συντάσσει τον κατάλογον των νόσων επιέσθη «through a series of political maneuvers, lies and outright flim-flams», ως γράφει ο C. Socarides και
κάνοντας ένα θαύμα "εθεράπευσε" την ομοφυλοφιλίαν! Η A.P.A. απεφάνθη ότι το «same-sex sex was not a disorder», δεν είναι μία "ψυχική διαταραχή" αλλά είναι απλώς μία κατάστασις, «a condition», πράγμα τελείως ουδέτερον! Ο C. Socarides προσθέτει: This amounted to a full approval of homosexuality. Those of us who did not go along with the political redefinition were soon silenced at our own professional meetings. Our lectures were canceled inside academe and our research papers turned down in the learned journals.

Η απόφασις αυτή σημαίνει την πλήρη αποδοχή της ομοφυλοφιλίας! Όσοι εξ
ημών των ψυχιάτρων δεν ακολουθήσαμε αυτόν τον πολιτικής εμπνεύσεως
επαναπροσδιορισμόν συντόμως εφιμώθημεν στα ιδικά μας, τα επαγγελματικά συνέδρια. Οι εντός του ακαδημαϊκού χώρου ομιλίες μας ακυρώθηκαν και οι ερευνητικές εργασίας μας δεν εγένοντο δεκτές στα επιστημονικά περιοδικά [φυσικόν είναι αφού πλέον ήσαν άνευ αντικειμένου]!

Σχόλιον: Η απόφασις αυτή αποτελεί μία μελανή σελίδα της Ιατρικής επιστήμης που την υποβιβάζει από επιστήμη και από λειτούργημα ιδιαιτέρας ιερότητος σε μία απάτη δουλικώς εξυπηρετούσα την Εξουσίαν, όπως στην ΕΣΣΔ η ψυχιατρική απεφαίνετο ότι όποιος δεν πιστεύει τον Μαρξιστικόν Μύθον είναι παρανοϊκός και τον εθεράπευε με ηλεκτροσόκ, τουτέστιν τον μετέτρεπε εις φυτόν! 

Στον 20ον αιώνα η ψυχιατρική επέμεινε σε αυτό που ο άνθρωπος πάντοτε εγνώριζε, ότι το γενετήσιον ένστικτον είναι κύριον ορμέμφυτον ρυθμίζον την ζωήν και την συναισθηματικήν και νοητικήν ζωήν του ανθρώπου και η φροϋδική ψυχανάλυσις επέμεινε θέλουσα να εξηγήση δι' αυτού όλον τον ανθρώπινον πολιτισμόν και τα έργα του, από το «Τοτέμ και Ταμπού» έως τον «Μωϋσή και τον Μονοθεϊσμό» και τον Μιχαήλ Άγγελον! 


Είναι δυνατόν να μάς λέγουν τώρα ότι δεν είναι "διαταραχή" οι ανωμαλίες στον σεξουαλικόν προσανατολισμόν; Είναι δυνατόν λογικοί άνθρωποι να το πιστέψουν; Ευκολώτερα γίνεται πιστευτόν ότι είναι παρανοϊκός όποιος δεν πιστεύει στον Μαρξιστικόν Μύθον!

Μόλις επετεύχθη η απόφασις αυτή της A.P.A. ολόκληρη η κοινωνία ευρέθη αιφνιδίως, ως έτοιμη από καιρό, συντονισμένη με αυτήν! Η τηλεόρασις και ο κινηματογράφος άρχισαν να παράγουν πλήθος έργων που προωθούσαν επιδεικτικώς την ομοφυλοφιλίαν ως a legitimate lifestyle! 

Ιδρύθη ένα «gay review board» το οποίον κατηύθυνε και ελογόκρινε το Χόλλυγουντ υποδεικνύοντάς του τίνι τρόπω θα εμφανίζονται τα θέματα που αφορούν την ομοφυλοφιλίαν!Ομοφυλόφιλοι και λεσβίες εγκατεστάθησαν στα εκπαιδευτικά συμβούλια των
σχολείων και κολλεγίων. Η νομοθεσία των διαφόρων πολιτειών ανεθεωρήθη και ακυρώθηκαν οι νόμοι κατά της Σοδομίας. 


Στα έντυπα ΜΜΕ, εφημερίδες και περιοδικά ενεφανίσθησαν άρθα επαινούντα την ομοφυλοφιλίαν γραμμένα από δημοσιογράφους ομοφυλοφίλους τους ιδίους και ακτιβιστές της gay revolution, ενώ αντιθέτως οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους εξηναγκάσθησαν με διαφόρους τρόπους εις σιωπήν!

Τί συνέβη με αυτούς που επέμειναν και ύψωσαν την φωνήν τους εναντίον αυτώνvτων μεθοδεύσεων; Αυτό είχε ήδη προβλεφθεί και αυτοί εκατηγορήθησαν ωςvμισαλλόδοξοι πάσχοντες από «homophobia»!  Επλάσθη ο μύθος ότι όπως κάποιος γεννιέται Νέγρος ή Πορτορικάνος, ούτως γεννιέται gay, επομένως πρόκειται διά μία "εθνική μειονότητα" που απαγορεύεται να καταφέρεσθε εναντίον της! 


Τα παιδιά του γυμνασίου μάς λέγουν ότι έφθαναν στο σπίτι τους ενθουσιασμένα μετά τις σχολικές εκδηλώσεις υπέρ των LGBT: «Hey, Mom! Hey, Dad! We've taken the high moral ground. We've joined the gay revolution»! Είχον υποστεί όλοι πλύσιν εγκεφάλου; Μάλιστα! Οι Marshall Kirk και Hunter Madsen στο βιβλίον τους «After the Ball: How America Will Conquer its Fear and Hatred of Gays», 1989, που αποτελεί μανιφέστον και οδηγόν δράσεως της LGBT περιγράφουν τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμοσθούν διά την επιβολήν της LGBT κοσμοθεάσεως αντιγράφουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι Κινέζοι κομμουνιστές που είναι οι εφευρέτες της μεθόδου ("πλύσις εγκεφάλου" είναι κινεζική έκφρασις) και εγένοντο γνωστές στις ΗΠΑ από το βιβλίον του Robert Jay Lifton, «Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of Brainwashing in China»
Διά να επιτευχθή αυτή η πλύσις εγκεφάλου απητούντο βεβαίως αφ' ενός πακτωλοί χρημάτων και αφ' ετέρου η πλήρης συμμόρφωσις και συνεργασία των ΜΜΕ, του Χόλλυγουντ και λοιπά και φαίνεται περιέργως ότι αυτά ήσαν εκ των προτέρων εξησφαλισμένα!

Αξίζει να αναφερθή ότι αυτές οι τεχνικές περιελάμβανον: (α) desensitization = αποευαισθητοποίησιν, τουτέστιν να παύση το κοινόν να σκέπτεται ότι πρόκειται διά μίαν ιδιαιτέραν κατάστασιν έναντι της οποίας οφείλει να λάβη θέσιν ή να έχη γνώμην, αποευαισθητοποιείται, καθίσταται ουδέτερον καθώς η προπαγάνδα του εντυπώνει την πεποίθησιν ότι οι gay είναι «just like everyone else»


Η προπαγάνδα αυτή είναι σχεδιασμένη ώστε να εξατμισθούν οι προκαταλήψεις καθώς το κοινόν υιοθετεί μίαν στάσιν αδιαφορίας! (β) jamming = στριμώγνω, πιέζω, βάζω σε δύσκολη θέσι. Κατ' αυτήν την τεχνικήν χρησιμοποιείται η έμφυτος τάσις του ανθρώπου να αισθάνεται εντροπή και αισχύνη όταν δεν πράττει "όπως όλοι", δηλαδή κατά τις κοινωνικές νόρμες.
Ούτως η προπαγάνδα αφ' ενός απομονώνει τους homophobic και homohating παρουσιάζουσά τους ως τέρατα, ως διεστραμμένους τύπους, και αφ' ετέρου παρουσιάζει τους LGBT ως καλούς ανθρώπους, νομιμόφρονας, που είναι βασανισμένες ψυχές θύματα των κοινωνικών προλήψεων! Σκοπός της μεθόδου είναι να διεισδύη στον άνθρωπον και να αλλάζη τις πεποιθήσεις του εισάγουσα τηνν αμφιβολίαν και την εντροπή που δεν συμπαθεί αυτές τις καλοκάγαθες υπάρξεις! Τελικώς επέρχεται (γ) ο προσηλυτισμός (Conversion). 

Ως γράφουν οι Kirk και Madsen, «θα αλλάξουν τα συναισθήματα, η νοοτροπία και η βούλησις του μέσου Αμερικανού διά μιάς προσχεδιασμένης, μελετημένης ψυχολογικής επιθέσεως υπό την μορφήν μιάς εντατικής πανεθνικής προπαγάνδας που θα τροφοδοτηθή από τα ΜΜΕ»! Ορθώς ομολογούν ότι η επιτυχία αυτής της μεθόδου εξαρτάται από την πυκνότητα των μηνυμάτων τα οποία οφείλουν να είναι καταιγιστικά, «if our message can get the massive exposure upon which all else depends»! 

Πράγματι η υπερεντατική αυτή προπαγάνδα, «embedded in thousands of media messages» αλλά και με μυριάδες άλλους τρόπους, έδρασε όπως ακριβώς είχον προβλέψει οι Kirk και Madsen και εχρειάσθησαν τέσσερα έτη διά να μεταμορφώση πλήρως την κοινωνίαν! 

Μία στιγμή αυτής προπαγάνδας ήτο το κινηματογραφικόν φίλμ «Philadelphia» όπου εμφανίζεται η «shaming technique and η conversion process working at the highest media level»: Ο "ατυχής" Tom Hank παρουσιάζεται να βασανίζεται και να υποφέρη από την κακομεταχείρισιν που υφίσταται στο περιβάλλον εργασίας του επειδή είναι gay και έχει AIDS!


Η τεχνική ήτο αρίστη, επετύγχανε το αίτημα των Kirk και Madsen: «to make Americans hold us in warm regard, whether they like it or not»! Ενώ δε ως δέργον ήτο μετριότατον από την συγκίνησιν της η Motion Picture Academy του έδωσε το Oscar!

ΠΡΟΣΟΧΗ εις τα λεγόμενα των Kirk και Madsen που δεικνύουν αρίστην γνώσιν της χειραγωγήσεως της κοινής γνώμης: «Rather, our efect is achieved without reference to facts, logic, or proof ...through repeated infralogical emotional conditioning»!

Εκπληκτικόν: Το ποθούμενον αποτέλεσμα θα επιτευχθή μάλλον δι'επανειλημμένων συνεχών υποσυνειδήτων συναισθηματικών εθισμών άνευ αναφοράς σε στοιχεία, λογικούς συλλογισμούς και αποδείξεις!

Πλέον το να είναι κάποιος LGBT στις στην εποχή μας ήτο καλόν, ανώτερον και πνευματικόν!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: